Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Thí nghiệm Thực hành

Dịch Vụ-Phân Tích-NCKH