Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH